Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności 2022

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony http://www.ckibmorneta.pl/ (http://www.ckibm.pl/)

 

Wstęp deklaracji

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska. Franciszka Chruściela w Ornecie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w prawie dostępności ma zastosowanie do serwisu http://www.ckibm.pl/ (http://www.ckibm.pl/).

 

Dane teleadresowe jednostki:

 Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie

Ul. 1 Maja 45, 11-130 Orneta

Tel. 55 24-21-039

e-mail : biuro@mdk.orneta.pl (mailto:biuro@mdk.orneta.pl)

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2016 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021 rok

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

część nagrań wideo nie posiada napisów,

część multimediów i plików audio nie posiada treści alternatywnych,

większość multimediów nie posiada audiodeksrypcji,

część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,

niektóre nagrania wideo włączają się automatycznie,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

niektóre komunikaty o stanie mogą być niedostępne dla technologii asystujących,

na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

nie zastosowano etykiet lub nie są opisane,

cześć linków jest pusta lub brakuje opisów,

występują błędy w oznaczeniu języka lub brak oznaczeń.

 

WYŁĄCZENIA

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku,

dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku,

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI 

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie przy ulicy  1 Maja 45, jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby o szczególnych potrzebach. Główną barierą jest brak dostępu na piętro budynku ze względu na jego architekturę. Dostęp do piętra zarówno z zewnątrz jak i w środku jest możliwy wyłącznie schodami. Nie ma możliwości montażu wind lub podnośników. Do użytku dla uczestników o specjalnych potrzebach jest wyłącznie na parter, na którym znajduje się sala widowiskowa oraz sala dydaktyczna. Do swojej dyspozycji maja oni zarówno podjazdy do budynku ,szerokie drzwi, przystosowaną toaletę oraz windę na scenę. Przy Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej w Ornecie im. Franciszka Chruściela w Ornecie jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku został umieszczony dzwonek, dzięki czemu do osoby, która nie może samodzielnie dostać się na piętro schodzi pracownik. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacja dotycząca rozkładu pomieszczeń znajduje się na półpiętrze i jest widoczna po wejściu na parter budynku ( nie ma systemu dotykowego ani głosowego). Do budynku CKiBM w Ornecie i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Oddział biblioteczny CKiBM mieści się przy ulicy Mickiewicza 1 w budynku trzykondygnacyjnym. W pobliżu wejścia do budynku nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym z przeznaczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chodnik przed wejściem do budynku ma szerokość 220 cm. Do wejścia głównego prowadzą dwustopniowe schody bez poręczy. Schody nie są też zabezpieczone barierkami ani nie posiadają podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się na korytarz, a następnie na klatkę schodową. Do klatki schodowej wchodzi się przez dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe. Biblioteka usytuowana jest na parterze.  Po lewej stronie znajduje się Wypożyczalnia dla Dorosłych wraz z Czytelnią, zaś po prawej stronie Oddział dla Dzieci wraz z Czytelnią i Salą Komputerową, gdzie można skorzystać z Internetu.

Biblioteka nie posiada toalety dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.

Drzwi do biblioteki są wąskie - 87 cm.

Progi oznakowane są ostrzegawczą taśmą nawierzchniową.

Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Filia biblioteczna w Henrykowie

 

Siedziba filii bibliotecznej w Henrykowie mieści się w budynku dwukondygnacyjnym na parterze. Wejście znajduje się po prawej stronie budynku. W pobliżu wejścia do budynku nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym z przeznaczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody bez podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przedsionek przed wypożyczalnią jest mały i trudno w nim operować wózkiem.

Biblioteka nie posiada toalety dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.

Progi oznakowane są ostrzegawczą taśmą nawierzchniową.

Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny