Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Kilka słów o powstaniu CKiBM w Ornecie ...

Zgodnie z Uchwałą NR BRM.0007.28.2021 Rady Miejskiej w Ornecie,  Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie powstała 1 sierpnia 2021 roku w wyniku połączenia dwóch instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie i Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie.

Terenem działania Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie jest teren gminy Orneta. Przedmiotem działania Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Orneta.

CKiBM prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury oraz służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych wśród mieszkańców gminy oraz osób przebywających na terenie gminy Orneta. 

 

Do podstawowych zadań w zakresie działalności bibliotecznej należy: 

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących Warmii i Gminy Orneta, 

2. udostępnianie zbiorów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych i osób niepełnosprawnych, 

3. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, 

4. popularyzacja książki i czytelnictwa, 

5. doskonalenie form i metod pracy, 

6. współpraca z innymi instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami w celu zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców, 

7. organizowanie konkursów, lekcji bibliotecznych, wycieczek promujących dorobek kultury i sztuki regionalnej, spotkań z czytelnikami, 

8. organizowanie ekspozycji, wystaw oraz spotkań z autorami książek, artystami oraz twórcami kultury. 

Do podstawowych zadań w zakresie działalności kulturalnej w szczególności należy: 

1. podstawowym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych i stymulowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, 

2. edukacja kulturalna, popularyzowanie wiedzy o kulturze i wychowanie przez sztukę, 

3. wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej wszystkich dziedzin sztuki oraz tworzenie warunków do ich integracji, 

4. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości artystycznej, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, aktywności hobbystycznej i rekreacyjno-ruchowej, 

5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, mieszkańców i wspomaganie ich społecznej aktywności kulturalnej, 

6. integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych, narodowych i etnicznych wartości kulturowych,

7. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, liderów, animatorów oraz organizacje pozarządowe, 

8. doskonalenie metod i form pracy społeczno-kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego, 

9. promowanie, wspieranie i realizowanie różnorodnych form edukacji społecznej, 

10. nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie współpracy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, 

11. upowszechnianie, ochrona i promocja lokalnego dorobku artystycznego oraz dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, 

12. promocja Miasta i Gminy Orneta oraz jego zasobów kulturalnych i historycznych.

 

Edukacja. Animacja. Integracja. Rozwój

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie to placówka, która pomimo, że  powstała w 2021 r. z połaczenia dwóch instytucji kultury, ma za sobą wiele lat doświadczeń, przemian, z którą związanych było wiele niezwykłych osobowości. Od kilku lat nieustannie buduje swój wizerunek, rozwija i poszerza obszary działania, by stać się nowoczesnym miejscem wszechstronnej edukacji kulturalnej, animacji kulturalno-społecznej oraz integracji środowiska. Miejscem stanowiącym  serce lokalnej społeczności.

Dzięki stale prowadzonej współpracy z różnorodnymi partnerami oraz środowiskami, a także wspieranie inicjatyw oddolnych i zaangażowanie w działalność społeczną staje się centrum realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, uwrażliwiającym na otaczającą rzeczywistość, a także wpływającym na potencjał kulturowy i społeczny regionu.

Koncepcja funkcjonowania placówki opiera się na czterech podstawowych filarach.

EDUKACJA
Prowadzimy edukację w zakresie kultury, sztuki, dziedzictwa lokalnego (historycznego, kulturowego). Podejmujemy się szeroko zakrojonych działań, które pomogą rozbudzać, rozwijać i wspierać pasje uczestników sekcji, poszerzać horyzonty zainteresowania naszych odbiorców, zdobywać nowe umiejętności, z
aspokajać i rozwijać potrzeby czytelnicze wśród mieszkańców gminy oraz osób przebywających na terenie gminy Orneta. 

ANIMACJA

Rozwijamy ideę animacji kulturalnej, czyli ożywiania lokalnej społeczności i pobudzania jej do działania poprzez inicjatywy realizowane w terenie, w przestrzeni miasta, innowacyjne, twórcze, angażujące w nieszablonowy sposób różnorodne grupy społeczne czy jednostki. Animacja jest dla nas doskonałym narzędziem rozwoju, dźwignią zmiany, metodą na wspieranie indywidualnych, oddolnych pomysłów będących najlepszym motorem do działania.

INTEGRACJA

Wspieramy integrację środowiska lokalnego poprzez realizację szeregu inicjatyw, imprez i programów wzmacniających poczucie tożsamości oraz przynależności. Prowadzimy działania łączące kultury, pokolenia, odmienne środowiska czy grupy społeczne. Tworzymy przestrzeń do wspólnego realizowania inicjatyw w obszarze sztuk wszelakich.

 

ROZWÓJ

Stawiamy na rozwój potencjału placówki, umiejętności kadry, rozwój kulturalny gminy i regionu.  Wspieramy działania trzeciego sektora a także promujemy wolontariat oraz postawy obywatelskie zarówno na terenie miasta i gminy Orneta, jak i w całej Polsce. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi jako istotnymi partnerami w kreowaniu rzeczywistości, a także instytucjami oraz placówkami kulturalnymi z całej Polski, od których otrzymujemy zastrzyki inspiracji, wiedzy i wsparcia.

 

Wierzymy, że wspólnie tworzymy nową jakość kultury!

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny