Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych - informacja

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) ‑ dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie (adres: ul. 1 Maja 45, 11-130 Orneta, tel./fax: 55 242 10 39, e-mail: biuro@mdk.orneta.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Waldemar Hypś, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl, telefonicznie 570 449 007 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym m.in. związanego z organizowaniem działalności kulturalnej oraz umożliwieniem korzystania ze zbiorów i materiałów bibliotecznych oraz usług biblioteki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
   z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach jak również Statutem Centrum Kultury
   i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie) lub
  2. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub
  3. w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu/-ów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.
 5. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ‑ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do usunięcia danych (w przypadkach określonych w przepisach RODO);
  2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ‑ prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania;
  3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO) lub ograniczenia przetwarzania;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
   00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. W przypadku, o którym mowa w:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO ‑ podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO ‑ podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO ‑ podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe
   i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny